جزئیات اجرایی آب بندی محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا
جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا در محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون
آوریل 3, 2018
پیشنهاد فنی آب بندی درزهای انبساط با محصولات دریزورو اسپانیا
جزئیات اجرایی آب بندی درزهای انبساط با سیستم پیشنهادی محصولات دریزور اسپانیا
آوریل 3, 2018
جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند

جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند

جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند

سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای آب بندی درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند

مصالح پیشنهادی شامل:

1- ملات ترمیمی: MAXREST®
2-دست اول MAXSEAL® FLEX + DRIZORO® MESH
3- دست دوم MAXSEAL® FLEX