جزئیات اجرایی سیستم ها

  • جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flex در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی
  • درز اجرایی بین اسلب فونداسیون و دیوار
  • درز اجرایی دیوار حائل
  • تیر بالای دیوار