پیشنهاد فنی آب بندی درزهای انبساط با محصولات دریزورو اسپانیا
جزئیات اجرایی آب بندی درزهای انبساط با سیستم پیشنهادی محصولات دریزور اسپانیا
آوریل 3, 2018
جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flex در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی
جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flex در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی
مارس 14, 2018
جزئیات-اجرایی-در-محل-درزها-در-محلهایی-که-امکان--جایجایی-دارند

جزئیات-اجرایی-در-محل-درزها-در-محلهایی-که-امکان--جایجایی-دارند

جزییات اجرایی در محل درزهایی که امکان جابجایی دارند

جزییات اجرایی آب بندی در محل درزهایی که امکان جابجایی دارند به شرح زیر می باشد

روش پیشنهادی با استفاده از محصولات شرکت دریزورو اسپانیا:

1- راد نگهدارنده: MAXCEL®
2- پرایمر: PRIMER 1®
3-ماده آب بند کننده:MAXFLEX® 100W