جزئیات-اجرایی-در-محل-درزها-در-محلهایی-که-امکان--جایجایی-دارند
جزییات اجرایی آب بندی درزها در محل درزهایی که امکان جابجایی دارند
آوریل 2, 2018
جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flex در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی

جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flex در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی

جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flex در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی

2 شکل: جزئیات اجرایی آب بندی Maxseal flexدر محل عبور لوله از دیوارهای-بتنی جزئیات اجرایی آب بندی در محل عبور لوله از دیوارهای بتنی برای انواع لوله های مختلف به شرح زیر می باشد:

لوله های فلزی:

۱- نوار آب بند منبسط شونده در برابر آب: MAXJOINT® W SEAL
۲- ماده آب بند: MAXFLEX® ۱۰۰ W / MAXJOINT® ELASTIC
۳- یک دست MAXSEAL® FLEX+ DRIZORO® MESH
۴- دست دوم MAXSEAL® FLEX

لوله های پلاستیکی با قطر پایین:

۱- نوار آب بند منبسط شونده در مقابل آب : LEAKMASTER®
۲- ماده آب بند MAXFLEX® ۱۰۰ W / MAXJOINT® WLASTIC
۳- لوله