جزئیات درزهای اجرایی اسلب فونداسیون
جزئیات اجرایی آب بندی درزهای اسلب فونداسیون
دسامبر 25, 2019
جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند
جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند
آوریل 3, 2018
جزئیات اجرایی آب بندی محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا

جزئیات اجرایی آب بندی محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا

جزئیات اجرایی آب بندی محل اتصال دیوار حائل با فونداسیون با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا

سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای آب بندی درز اتصال دیوار و اسلب بتنی:

1-دو دست از MAXSEAL® SUPER
2-پروفیل منبسط شونده در برابر آب: MAXJOINT® W SEAL
3- اجرای کنج با ملات ترمیمی: MAXREST®
4-یک دست از MAXSEAL® FLEX+DRIZORO® MESH
5- دست دوم پوشش MAXSEAL® FLEX