درز اجرایی بین اسلب فونداسیون و دیوار
جزئیات آب بندی فصل مشترک تیر با دیوار حائل
دسامبر 28, 2019
تیر بالای دیوار
جزئیات اجرایی آب بندی تیر بالای دیوار
دسامبر 26, 2019
درز اجرایی دیوار حائل

درز اجرایی دیوار حائل

جزئیات اجرایی آب بندی درز دیوار حائل

سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای اجرای آب‌بندی درز دیوار حائل:

1- ملات آب بند MAXPLUG
2- ملات آب بند MAXSEAL SUPER در دو دست
3- ملات ترمیم سازه ای MAXREST
4- ملات آب بند (دو دست) MAXSEAL SUPER / MAXSEAL FLEX مسلج شده با مش