جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند
جزئیات اجرایی آب بندی با سیستم پیشنهادی دریزورو اسپانیا برای درزهای سرد، درز و ترکهایی که مستعد جابجایی نمی‌باشند
آوریل 3, 2018
جزئیات-اجرایی-در-محل-درزها-در-محلهایی-که-امکان--جایجایی-دارند
جزییات اجرایی آب بندی درزها در محل درزهایی که امکان جابجایی دارند
آوریل 2, 2018
پیشنهاد فنی آب بندی درزهای انبساط با محصولات دریزورو اسپانیا

پیشنهاد فنی آب بندی درزهای انبساط با محصولات دریزورو اسپانیا

پیشنهاد فنی آب بندی درزهای انبساط با محصولات دریزورو اسپانیا

سیستم پیشنهاد فنی برای آب بندی درزهای انبساط با محصولات دریزورو اسپانیا مطابق جزئیات زیر می باشد.

روش پیشنهادی آب بندی درزهای انبساط با استفاده از محصولات شرکت دریزورو اسپانیا:

1-چسب : MAXSEAL® FLEX/MAXEPOX® JOINT
2-نوار الاستیک: MAXFLEX® XJS
3-لایه نهایی: MAXSEAL® FLEX/ MAXEPOX® JOINT